ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร พนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดสรร พนักงานราชการทั่วไป /ลูกจ้างชั่วคราว 

รับสมัครคัดเลือก ผอ.รพ.สต.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 

ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3 ประกาศ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส)
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการประเภททั่วไป
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
9 การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุุขปฏิบัติงาน
10 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Aniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
3 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้นเรื่อง การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6 ประชาสัมพันธ์การเสวนา "เวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ" ของมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย
7 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ และเรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BERTERPITCH TECHNICAL & DESIGN VISUAL PRESENTTION ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
geciktirici sprey | strapon | seks shop | sex shop | seks shop | sex shop istanbul | vibrator | erotik shop | vibrator | vibrator | vibrator | izmir sex shop | izmir sex shop | ankara sex shop | ankara sex shop | antalya sex shop sex shop   vibrator   seks shop istanbul   ankara sex shop   izmir sex shop   vibrator   sex shop   vibrator   istanbul sex shop   avcılar sex shop   bursa sex shop   avcilar sex shop   istanbul escort   izmir escort   antalya escort   ankara escort   malatya sex shop   malatya sex shop   malatya sex shop   malatya sex shop   malatya sex shop   malatya seks shop malatya seks shop seks shop   seks shop   seks shop   seks shop   seks shop  
seks shop | sex shop | seks shop | sex shop istanbul | vibrator | erotik shop | vibrator | vibrator | vibrator | izmir sex shop | izmir sex shop | ankara sex shop | ankara sex shop | antalya sex shop | Стамбул эскорт | seks shop | seks shop | seks shop | istanbul seks shop | istanbul seks shop | istanbul sex shop | sex toys istanbul