ben bilmem esim bilir oyna

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ    ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง   เลขที่ 73341 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่ง   เลขที่ 73940 กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลราษีไศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
             จึงขอแจ้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน      และประสงค์จะขอย้าย/โอน ให้ยื่นใบขอย้าย/ใบขอโอน พร้อมหนังสือนำส่ง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น        ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 โดยถือวันลงรับหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นสำคัญ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
71 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเอดส์และวัณโรค
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑พนักงานราชการ(สอบข้อเขียน)ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
74 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
75 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
76 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)และกำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
78 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
79 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
80 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
71 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
72 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2018” ของมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
73 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ : พยาบาลก้าวไกลในยุค ๔.๐ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
74 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “The Heart of Pediatrics” และการจัด Pre-congress Workshop เรื่อง การดูแลสุขภาพเด็กดีchild Health Supervision ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
76 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ ๓ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
77 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ครั้งที่ ๑๓ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
78 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการบริการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน : ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
79 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การนำภุมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพในยุค Thailand ๔.๐ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
80 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๖ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris