ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ ตำแหน่งเลขที่ 75289 สถานีอนามัยบ้านพยุห์  ตำบลพยุห์  สสอ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
61 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศ่าตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
63 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
64 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
65 โรงพยาบาลกันทรารมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงจำนวน 6 อัตรา(นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินฯ,พนักงานประกอบอาหาร)
66 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายละเอียดดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
68 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
69 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
70 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
61 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
62 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 5 หลักสูตร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 41 ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
64 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 "Thalassemia : All New Hope"ของกรมการแพทย์
66 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล:ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ ของสมคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
68 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561 ของกลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
69 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
70 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Globalization of Traditional Medicine" ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris