ben bilmem esim bilir oyna

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ    ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง   เลขที่ 73341 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่ง   เลขที่ 73940 กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลราษีไศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
             จึงขอแจ้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน      และประสงค์จะขอย้าย/โอน ให้ยื่นใบขอย้าย/ใบขอโอน พร้อมหนังสือนำส่ง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น        ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 โดยถือวันลงรับหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นสำคัญ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการเอดส์
32 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
33 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
35 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการ
36 รายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว โครงการมาลาเรีย
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย (PA)
39 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ
40 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
31 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 หลักสูตร ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
33 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเคลมเงิน UC และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ STM UC ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
34 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Nursing 2018 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
35 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและประสบการณ์ด้ารระบบยาโรงพยาบาล 2018 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
36 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวทันยุค : พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง" ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 4th Advanced Emergency Care (AEC) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลขอนแก่น
38 ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2018 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
39 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ ๓ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัมฯาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
40 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักบริการวิชาการ ม.ศิลปากร

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris