ben bilmem esim bilir oyna

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ    ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง   เลขที่ 73341 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่ง   เลขที่ 73940 กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลราษีไศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
             จึงขอแจ้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน      และประสงค์จะขอย้าย/โอน ให้ยื่นใบขอย้าย/ใบขอโอน พร้อมหนังสือนำส่ง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น        ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 โดยถือวันลงรับหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นสำคัญ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
21 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
23 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
24 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
25 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
26 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
29 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์
30 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
21 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี" ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ของโรงพยาบาลสุรินทร์
24 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิค่ารักษาพยาบาลพึงจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ ฯ ของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
25 ประชาสัมพันธ์การอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
26 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผ่าตัดนำลูกตาออก และการใส่ตาปลอมทดแทน ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
27 ประชาสัมพันธ์การอบรม มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
28 ประชาสัมพันธ์sการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2561 เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าในการบริบาลปริกำเนิด (Update and Practical Point) ของสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
29 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris