ben bilmem esim bilir oyna

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ    ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง   เลขที่ 73341 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่ง   เลขที่ 73940 กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลราษีไศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
             จึงขอแจ้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน      และประสงค์จะขอย้าย/โอน ให้ยื่นใบขอย้าย/ใบขอโอน พร้อมหนังสือนำส่ง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น        ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 โดยถือวันลงรับหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นสำคัญ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
181 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama re-union 2018 : What infection Control Nurses Need to Know และการประชุมวิชาการเรื่อง Emergency Care 2018 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
182 ประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ยุค Thailand 4.0 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
183 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult Nursing Ramathibodi 2018 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Critical Care Nursing Conference 2018 : Assessment and Management(การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
184 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยทันตกรรม ของภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
185 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
186 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2018 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
187 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Daibetes : Shape the treatment & Care in 2018 ของชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย
188 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
189 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
190 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” รุ่นที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris