ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ ตำแหน่งเลขที่ 75289 สถานีอนามัยบ้านพยุห์  ตำบลพยุห์  สสอ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
171 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเำพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
172 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ้อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
173 ขอเอกสารลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงานเพืื่่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการและเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
174 ด่วน ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงาน
175 การจัดสรรวงเงินบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค. 55 เพิ่มเติม รอบที่ 2
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
177 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม 2 สายงาน
178 ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน
179 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
180 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
171 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 6th Acupuncture Forum 2018 ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
172 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุม The 8th central Asia Regional Congress (CARC – MWIA 2018) ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
173 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”รุ่นที่ ๔๔,รุนที่ ๔๕ และรุ่นที่ ๔๖ ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
174 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”รุ่นที่ ๔๔,รุนที่ ๔๕ และรุ่นที่ ๔๖ ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
175 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา” ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
176 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
177 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ ๕ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
178 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ ๖ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
179 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)” รุ่นที่ ๑ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
180 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” รุ่นที่ ๗ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris