ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ ตำแหน่งเลขที่ 75289 สถานีอนามัยบ้านพยุห์  ตำบลพยุห์  สสอ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
151 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ ๑
152 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
153 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
154 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
155 รับสมัครคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นตามโครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
156 ร่างประกาศกฎหมายลูก 7 ฉบับ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
157 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
158 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
159 ตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
160 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
151 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการบริการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน : ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
152 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การนำภุมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพในยุค Thailand ๔.๐ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
153 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๖ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
154 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Oral Diagnostic Sciences 4.1 ของภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว ของภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
156 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ ๑๕ : “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
158 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ ๔ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
160 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris