ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ ตำแหน่งเลขที่ 75289 สถานีอนามัยบ้านพยุห์  ตำบลพยุห์  สสอ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
15 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
16 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
17 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
18 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
19 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ
20 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
11 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2561 ของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย)
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health ของสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018 ของสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
14 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมาธิบำบัดแบบ SKT ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่นที่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง นวัตกรรมทางการพยาบาลกับการศึกษาทางไกลสู่สุขภาวะประชาชน ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris