ben bilmem esim bilir oyna

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

   

 วิสัยทัศน์ (VISION)
  ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน การบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาวะของประชาชน

   พันธกิจ (MISSION)
๑. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
๒. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ

1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

การศึกษาต่อ/รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
4 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
7 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
10 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad