ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 ธค.60 - 12มค. 61  ณ  กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

AttachmentSize
โพธิ์ศรีรับสมัคร.pdf2.29 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
6 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
7 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
8 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 3 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
3 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ครั้งที่ 9 ของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
5 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 88 ร่วมกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ASPA 2018 ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
7 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การใช้ยาและการรักษาเบื้องต้นในเวชปฏิบัติ
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เรื่อง Healthcare in Thailand 4.0 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 สำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัมนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris