ben bilmem esim bilir oyna

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

            ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ    ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง   เลขที่ 73341 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่ง   เลขที่ 73940 กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลราษีไศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

          ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน      และประสงค์จะขอย้าย/โอน ให้ยื่นใบขอย้าย/ใบขอโอน พร้อมหนังสือนำส่ง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น        ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 โดยถือวันลงรับหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา ขอทราบรายละเอียดและเอกสารใบขอย้าย/ใบขอโอนได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

AttachmentSize
aaaa.pdf4.09 MB
(a).pdf29.64 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
3 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
4 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
5 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
7 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
8 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่่วไปครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม ของแพทยสภา
2 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
3 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
4 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
5 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
6 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2018 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice,Education,and Research ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris