รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

            ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ    ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง   เลขที่ 73341 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่ง   เลขที่ 73940 กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลราษีไศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

          ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน      และประสงค์จะขอย้าย/โอน ให้ยื่นใบขอย้าย/ใบขอโอน พร้อมหนังสือนำส่ง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น        ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 โดยถือวันลงรับหนังสือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา ขอทราบรายละเอียดและเอกสารใบขอย้าย/ใบขอโอนได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

AttachmentSize
aaaa.pdf4.09 MB
(a).pdf29.64 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
7 แจ้งข่าวการรับสมัคร
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
10 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
2 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 หลักสูตร
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 "Consensus & Controversy in Rheumatology" ของสมาคมรูมาติสวั่มแห่งประเทศไทย
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7 ประชาสัมพันธ์การอบรม Pre-congress Workshop และประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
8 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ของกองทุนสวัสดิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 1 ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort