ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ ๑๕

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
7 แจ้งข่าวการรับสมัคร
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
10 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
301 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
302 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ครั้งที่ 9 ของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
303 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร
304 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 88 ร่วมกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ASPA 2018 ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
305 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การใช้ยาและการรักษาเบื้องต้นในเวชปฏิบัติ
306 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เรื่อง Healthcare in Thailand 4.0 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
307 สำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
308 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัมนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
309 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
310 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort