ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)สอส.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย (PA)
52 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ
53 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
55 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพักงานบริการ
56 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ
57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
59 บัญชีรายละเอียดห้องสอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบข้อเขียน) วันที่23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษ
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
51 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
53 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2018 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20/2562 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
55 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Approach to neurological disorders ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
56 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
57 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในหัวข้อ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ....อย่างไร(How to Maximize Professional Growth) ของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
58 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 ประชาสัมพันธ์การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อเรื่อง สู่คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ
60 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ของสมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris