ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)สอส.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
6 แจ้งข่าวการรับสมัคร
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
9 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
421 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
422 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
423 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
424 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ ๑๓ ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
425 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi chest medicine 2018 : A comprehensive approach to chest and associated disease ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
426 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
427 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ ๑๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
428 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama re-union 2018 : What infection Control Nurses Need to Know และการประชุมวิชาการเรื่อง Emergency Care 2018 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
429 ประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ยุค Thailand 4.0 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
430 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult Nursing Ramathibodi 2018 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Critical Care Nursing Conference 2018 : Assessment and Management(การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort