ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)สอส.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
4 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
7 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
9 แจ้งข่าวการรับสมัคร
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
421 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ ๑๗ (HIV/AIDS Workshop 2018) ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
422 ประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อเรื่อง “2P Safety Goals in Anesthesia” ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
423 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Asian Academy of Preventive Dentistry (AAPD 2018) เรื่อง Improving Health through Oral Health ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
424 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
425 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
426 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ ๒ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
427 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ เรื่อง comprehensive view and social change in ageing society ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
428 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ : Smart Pharmacists 2020 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
429 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 6th Acupuncture Forum 2018 ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
430 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุม The 8th central Asia Regional Congress (CARC – MWIA 2018) ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort