ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)สอส.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
33 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
34 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
35 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
36 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
37 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
38 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
39 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
31 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
32 ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ของสถาบันพระปกเกล้า
33 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"
34 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2
35 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Conference on Breastfeeding Sick babies ของกรมการแพทย์
36 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิฃาการ เรื่อง Palliative Care Day 2018 Theme : Because "l" Matter ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
37 ประชาสัมพันธืการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pediatric Nurses Conference 2018 : Standard to Excellence Care ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
38 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 30 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39 ประชาสัมพันธืการประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เรื่อง Management for Hopeless Eye Disorder ของชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย
40 ประชาสัมพันธืการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด(NICU) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris