ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
81 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
82 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
83 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
84 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดูรายเอียดดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคค
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดูรายระเอียดจากดาว์นโหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
86 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (ดูรายละเอียดที่ดาว์นโหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
87 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
88 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ให้ดูรายชื่อที่ดาว์นโหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
89 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
90 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
81 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Oral Diagnostic Sciences 4.1 ของภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว ของภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ ๑๕ : “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
85 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ ๔ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
87 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ ของสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
89 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “ก้าวคนละก้าว สู่บริการปฐมภูมิ ๔.๐” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
90 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ ๑๗ (HIV/AIDS Workshop 2018) ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris