ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
81 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
83 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
84 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดกรองเบื้องต้นโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559
85 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
86 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดูประกาศรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
88 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
89 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเอดส์และวัณโรค
90 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
81 ประชาสัมพันธืการประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เรื่อง Management for Hopeless Eye Disorder ของชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย
82 ประชาสัมพันธืการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด(NICU) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
83 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
84 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 28 เรื่อง "ศุงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม" ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
85 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา พยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม ของแพทยสภา
86 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
87 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4
88 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
89 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
90 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2018 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort