ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
71 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดาว์นโหลดจากกลุ่มงาน (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
72 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
74 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
75 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดกรองเบื้องต้นโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559
76 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
77 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
78 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ดูประกาศรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
79 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
80 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเอดส์และวัณโรค

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
71 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ ของ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
72 ประชาสัมพันธ์การอบรม Refresher course ประจำปี 2561 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
73 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
74 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิจัยและวิชาการเรื่องการดูแลประคับประคอง กับกัญชาทางการแพทย์ ในแพทย์แผนไทย
75 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑ เดือน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
76 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับบุคคลทั่วไป ของสมาคมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
77 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
78 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
79 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
80 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris