ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
41 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
44 บัญชีรายละเอียดห้องสอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบข้อเขียน) วันที่23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษ
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
47 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
48 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
49 ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
50 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศ่าตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
41 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ ๔ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
43 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
44 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ ของสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
45 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “ก้าวคนละก้าว สู่บริการปฐมภูมิ ๔.๐” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
46 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ ๑๗ (HIV/AIDS Workshop 2018) ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
47 ประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อเรื่อง “2P Safety Goals in Anesthesia” ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Asian Academy of Preventive Dentistry (AAPD 2018) เรื่อง Improving Health through Oral Health ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris