ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
41 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
42 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
43 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
44 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
45 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
46 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
47 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
50 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
41 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
42 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน
43 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ของสถาบันพัฒนศาสตร์
44 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติพยาบาลและช่วยเหลือแพทย์ในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ
45 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2562 รอบที่ 2 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
46 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นประจำปี 2562 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
47 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
48 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 : 6th Essential Knowledge in Emergency Care ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 เรื่อง เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Value Based Nursing Care For Better Life ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort