ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
41 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการเอดส์
42 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
43 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
45 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการ
46 รายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว โครงการมาลาเรีย
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย (PA)
49 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ
50 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
41 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่อง 24 HOURS IN EMERGENCY DEPARTMENT ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เรื่อง "National Forum on Birth Defects and Disabilities ของสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย)
44 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2561 ของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย)
46 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health ของสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
47 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018 ของสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
48 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
49 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris