ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
2 แจ้งข่าวการรับสมัคร
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
5 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
7 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
8 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
271 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๖ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
272 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Oral Diagnostic Sciences 4.1 ของภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
273 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว ของภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
274 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ ๑๕ : “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
275 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
276 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
277 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ ๔ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
278 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
279 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ ของสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
280 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “ก้าวคนละก้าว สู่บริการปฐมภูมิ ๔.๐” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort