ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
181 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
182 การคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ
183 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเำพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
184 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ้อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
185 ขอเอกสารลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงานเพืื่่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการและเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
186 ด่วน ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว 26 สายงาน
187 การจัดสรรวงเงินบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 ต.ค. 55 เพิ่มเติม รอบที่ 2
188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
189 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม 2 สายงาน
190 ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
181 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่อง 24 HOURS IN EMERGENCY DEPARTMENT ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
182 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เรื่อง "National Forum on Birth Defects and Disabilities ของสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย)
183 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
184 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2561 ของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย)
185 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health ของสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
186 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018 ของสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
187 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
188 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
190 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมาธิบำบัดแบบ SKT ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort