ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
181 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
183 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
184 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
185 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
186 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
187 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)
188 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
189 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๑ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
190 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเรื่องผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดกรองเบื้องต้น (ODOD)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
181 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “The Heart of Pediatrics” และการจัด Pre-congress Workshop เรื่อง การดูแลสุขภาพเด็กดีchild Health Supervision ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
182 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
183 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ ๓ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
184 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ครั้งที่ ๑๓ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
185 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการบริการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน : ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
186 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การนำภุมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพในยุค Thailand ๔.๐ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
187 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๖ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
188 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Oral Diagnostic Sciences 4.1 ของภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
189 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว ของภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
190 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ ๑๕ : “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris