ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
191 ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน
192 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
193 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
195 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
196 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
197 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
198 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
199 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)
200 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
191 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice,Education,and Research ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
192 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
193 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
194 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
195 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2018 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
196 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20/2562 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
197 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Approach to neurological disorders ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
198 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
199 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในหัวข้อ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ....อย่างไร(How to Maximize Professional Growth) ของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
200 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort