ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
191 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
192 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
193 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
194 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
195 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)
196 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
197 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๑ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
198 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเรื่องผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดกรองเบื้องต้น (ODOD)
199 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
200 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
191 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
192 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิจัยและวิชาการเรื่องการดูแลประคับประคอง กับกัญชาทางการแพทย์ ในแพทย์แผนไทย
193 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑ เดือน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
194 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับบุคคลทั่วไป ของสมาคมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
195 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
196 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
197 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
198 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
199 ประชาสัมพันธ์โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 3 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
200 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort