ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา “โครงการสำคัญในการขับเคลื่อน EEC : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม” ของศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
4 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
5 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
6 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ
9 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลออสโตมีและบาดแผลภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ของฝ่ายบริการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑ เดือน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ ๔.๐ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง “เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ ๙ : วิเคราะห์เศรษฐกิจ...พิชิตธุรกิจ Startup
6 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Ramathibodi Current Psychiatry 2018 : an Update for ECT Practice” ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือการวิจัย ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ ๒๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ ๕ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ การพูดในโอกาสต่างๆสำหรับผู้นำและผู้บริหาร เทคนิคการพูดจูงใจขั้นสูง และการปราศรัยทางการเมือง เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris