ben bilmem esim bilir oyna

ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

AttachmentSize
noitee.pdf213.9 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
6 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
7 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
8 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
10 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 ของฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ทิศทางการแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้โหราเวชศาสตร์ในยุค 4.0 ของสำนักเลขาธิการสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
3 ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาผู้บริหาร หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 และ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0 ของสถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาของสถาบันรังสิตวิชชาสัย มหาวิทยาลัยรังสิต
5 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
6 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2562 : อีสานดิจิตอล สานพลัง สร้างนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสหวิชาชีพสาธารณสุขและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
8 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ของสำนักงาน ก.พ.ร.
9 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ จำนวน 8 รุ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัมนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris