ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
81 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ
82 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)
84 บัญชีรายละเอียดห้องสอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่1(สอบข้อเขียน) วันที่23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษ
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
87 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
88 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
89 ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
90 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศ่าตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
81 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7-10 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
82 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
83 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ. บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
84 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาแลพการตรวจรับพัสดุ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
85 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
86 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินและการประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ของมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล
87 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
88 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 18 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS Workshop 2019) ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
89 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ของสมาคมพยาบาลทหารบก
90 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "Khon Kaen International Conference In Palliative Care" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort