ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
71 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
73 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการ
74 รายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว โครงการมาลาเรีย
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย (PA)
77 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ
78 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
80 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพักงานบริการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
71 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการตรวจการนอนหลับและการเฝ้าระวังอาการขณะปฏิบัติการตรวจ ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
72 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
73 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
74 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ของโรงพยาบาลสกลนคร
75 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pediatric Nursing in 2019 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
76 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Wound,Ostomy,Continence and Foot Care ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
77 ประชาสัมพันธ์การกระชุมวิชาการ เรื่อง Moving forward for quality of maternal and newborn nursing ของชมรมพยาบาลมารดา - ทารกและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย
78 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
79 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์
80 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort