ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
7 แจ้งข่าวการรับสมัคร
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
10 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
551 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
552 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
553 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
554 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program,MMM รุ่นที่ ๖๘ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
555 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
556 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและลมุนไพร ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
557 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
558 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๓๒ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
559 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลีนิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ ๑๔
560 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ของราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort