ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
2 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการประเภททั่วไป (ตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี)
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
6 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
7 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
8 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
9 แบบฟอร์มใบสมัครสอบพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
551 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวทันยุค : พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง" ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
552 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 4th Advanced Emergency Care (AEC) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลขอนแก่น
553 ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2018 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
554 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ ๓ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัมฯาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
555 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักบริการวิชาการ ม.ศิลปากร
556 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 88 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ASPA 2018 ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
557 ประชาสัมพันธ์การอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (Lung Volume and DLCO)ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
558 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific NeuroFeedback/Biofeedback Conference ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
559 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง มุ่งสร้างสรรค์ นวัตกรรมการพยาบาลร่วมสมัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
560 ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort