ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
4 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
7 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
9 แจ้งข่าวการรับสมัคร
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
551 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา “โครงการสำคัญในการขับเคลื่อน EEC : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม” ของศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
552 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา
553 ประชาสัมพันธ์การอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
554 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
555 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Everyday Pediatrics : Practice in the Real Word ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
556 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖ ในหัวข้อเรื่อง Integrative Oncology บูรณาการความรู้ สู้มะเร็ง ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า
557 ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่
558 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
559 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๐ และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ รุ่นที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขส
560 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : Update in pediatrics Nursing care 2018 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort