ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
41 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
44 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
45 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
47 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
48 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
49 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
50 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
41 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14
42 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
43 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 10 ของสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
44 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
46 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
47 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการตรวจทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน) ของกรมการแพทย์
48 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Midwives and Gynecological Nurses for the Future ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
49 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Emergency Care 2019 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
50 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort