ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
31 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
32 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
33 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
34 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ
35 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
36 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
37 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
38 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
39 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
40 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
31 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2562 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก(SI) ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัมนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
34 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
35 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
36 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง First Step for Critical Care Nurses 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
38 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Workshop 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 เรื่อง Common Practices in Pediatrics ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort