ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
12 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
14 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
15 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
16 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
17 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
18 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
19 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
20 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
11 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสี (RT & Innovation:From Routine to Professional) ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข" ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
14 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข ของสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(สพปร.)
15 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร และเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
18 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(ระบบเทียบเข้า ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort