ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๒

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๒

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
6 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
7 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
8 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
10 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 ของฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ทิศทางการแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้โหราเวชศาสตร์ในยุค 4.0 ของสำนักเลขาธิการสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
3 ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาผู้บริหาร หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 และ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0 ของสถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาของสถาบันรังสิตวิชชาสัย มหาวิทยาลัยรังสิต
5 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
6 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2562 : อีสานดิจิตอล สานพลัง สร้างนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสหวิชาชีพสาธารณสุขและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
8 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ของสำนักงาน ก.พ.ร.
9 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ จำนวน 8 รุ่น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัมนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris