รายงาน

  1. ผลการดำเนินงานเพื่อรองรับภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข

  2. จำนวนประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย (คน)

    2.1 ตุลาคม 59

    2.2 พฤศจิกายน 59

  3. รายงานการรักษา