(War Room) ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ


ศูนย์ปฏิบัติการ War Room จ.ศรีสะเกษ
   ranking dhf58 17 กพ 58 13:53:39
   รูปกิจกรรมอบรม/ประเมินเครื่องพ่นเคมี9-13กพ.58 13 กพ 58 15:08:28
   ไฟล์อบรม/ประเมินเครื่องพ่นเคมี 13 กพ 58 15:10:58
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_H.conjunctivitis_2558 13 กพ 58 11:42:54
   แจ้งเตือนสถานการณ์โรคตาแดง 13 กพ 58 11:31:58
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 11 กพ 58 16:12:12
   พื้นที่รายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 11 กพ 58 16:08:30
   อัตราป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 11 กพ 58 16:06:37
   อัตราป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 29 มค 58 10:19:42
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 29 มค 58 10:06:58
   พื้นที่รายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 29 มค 58 10:00:10
   กลุ่มอายุเพศรายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:28:54
   อัตราป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:26:20
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:23:39
   กลุ่มอายุเพศรายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:20:15
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:16:57
   กลุ่มอายุเพศรายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:13:56
   อัตราป่วยรายโรคจำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2557 25 ธค 57 15:31:44
   สถานการณ์โรคจำแนกกลุ่มอายุป่วย 25 ธค 57 15:24:04
   โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ปี 2557 25 ธค 57 15:16:06
   ไข้เลือดออกจำแนกรายสัปดาห์ ปี 2557 17 มิย 57 15:27:49
   ขอความร่วมมือส่งกิจกรรมไข้เลือดออกปี2557 22 มี.ค 57 16:28:21
   วิเคราะห์สถานการณ์ไข้เลือดออก ปี 2557 19 มี.ค 57 09:08:36
   รายงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออก 16 ตค 56 16:14:04
   DHF Update 23 Sep 2013 23 กย 56 14:13:16
   แผนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานไข้เลือดออก 18 กย 56 14:37:32
   แบบรายงานไข้เลือดออก 27 สค 56 15:46:49
   แบบรายงานกิจกรรมไข้เลือดออก 27 สค 56 15:34:25
   DHF Update 19 Aug 2013 15.22 Am 19 สค 56 15:20:46
   dengue corner 17 สค 56 15:52:24
   ข้อสั่งการ war room 16สค.56 17 สค 56 15:50:18
   DHF Update 16 Aug 2013 16 สค 56 11:57:44
   DHF Update 15 Aug 2013 15 สค 56 14:27:50
   DHF Update 8 Aug 2013 08 สค 56 17:26:44
   DHF Update 7 Aug 2013 07 สค 56 10:31:14
   บรรยาย นพ.วิชัย (1) 02 สค 56 16:28:35
   บรรยาย นพ.วิชัย (2) 02 สค 56 16:27:00
   บรรยาย นพ.ลักษณะเลิศ 02 สค 56 16:15:32
   บรรยาย นพ.วันชัย 02 สค 56 16:14:47
   DHF Update 2 Aug 2013 02 สค 56 11:30:33
   DHF Update 1 Aug 2013 01 สค 56 11:39:29
   DHF Update 31 July 2013 31 กค 56 14:53:47
   DHF Update 30 July 2013 30 กค 56 15:22:36
   DHF Update 29 July 2013 29 กค 56 11:54:13
   DHF Update 25 July 2013 25 กค 56 11:19:16
   DHF Update 24 July 2013 24 กค 56 12:55:14
   การจัดตั้ง Dengue corner 19 กค 56 11:08:52
   DHF Update 19 July 2013 19 กค 56 10:29:08
   DHF Update 18 July 2013 18 กค 56 11:07:03
   DHF Update 17 July 2013 17 กค 56 10:28:25
   DHF Update 16 July 2013 16 กค 56 11:06:12
   DHF Update 15 July 2013 15 กค 56 16:17:55
   DHF Update 11 July 2013 11 กค 56 11:29:06
   DHF Update 10 July 2013 10 กค 56 10:56:16
   DHF Update 8 July 2013 08 กค 56 13:38:03
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 10:43:45
   ประชุมวิชาการไข้เลือดออก 26 มิย 56 10:59:07
   วาระwar roomไข้เลือดออกครั้งที่3/2556 21 มิย 56 10:33:22

เมืองศรีสะเกษ
   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลตะดอบ 18 กย 57 13:58:52
   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลตะดอบ 18 กย 57 13:58:52
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ศพด.บ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 05 กค 57 21:01:15
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 05 กค 57 20:55:01
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านขมิ้น ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ ว 05 กค 57 20:46:47
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านฮ่องแข้ดำ ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเ 05 กค 57 20:31:58
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ศพด.บ้านขมิ้น ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 05 กค 57 16:11:12
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านเสือบอง ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 05 กค 57 16:03:44
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต.ทุ่ม อ.เม 05 กค 57 15:57:51
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านทุ่ม ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ วั 05 กค 57 15:44:31
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านหางว่าวโนนบัว ต.ทุ่ม อ.เมืองศร 05 กค 57 15:38:29
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.หนองม่วงหนองแวง ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีส 05 กค 57 14:30:21
   โรงเรียนบ้านโนนแกดร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 27 มิย 57 14:10:28
   รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 3/2557 ตำบลทุ่ม 27 มิย 57 13:55:25
   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกตำบลทุ่ม 19 พค 57 12:20:37
   มอบทรายกำจัดลูกน้ำให้ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลทุ่ม 19 พค 57 11:54:59
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลหนองไฮ 10 เม.ย 57 09:19:27
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลโพธิ์ 10 เม.ย 57 09:16:08
   กิจกรรมรณรงค์ ตำบลน้ำคำ 09 เม.ย 57 10:13:21
   ต.หญ้าปล้อง รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกในโรงเรียน 28 มี.ค 57 11:35:07
   รณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลหนองแก้ว 28 มี.ค 57 11:32:59
   รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก ตำบลหญ้าปล้อง 28 มี.ค 57 11:24:58
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลทุ่ม 28 มี.ค 57 11:22:13
   รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทั่วพื้นที่ตำบลหนองไฮ 17 มี.ค 57 05:23:23
   จัดตั้งธนาคารปลากินลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านตำบลหนองไฮ 08 ตค 56 12:03:49
   สสอ.เมืองฯ รับประเมิน Ranking สสจ.ศก. 04 กย 56 13:47:07
   รณรงค์ไข้เลือดออกโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 04 กย 56 09:32:38
   สสอ.เมืองฯ ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออ 28 สค 56 11:55:33
   การประชุมเตรียมดำเนินการกำจัดโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง 26 สค 56 11:35:59
   ประชุมร่วมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง/สสอ.เมือง/กำนัน/ผญบ. 26 สค 56 05:01:27
   ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านแก ต.หนองไฮ 25 สค 56 13:38:39
   รณรงค์กำจัดยุงลาย ตำบลโพนเขวา 21 สค 56 10:26:21
   สสอ.เมือง/รพ.สต.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ๒๐ส.ค.๕๖ 20 สค 56 22:17:05
   รพ.สต.แทง/สสอ.เมืองฯ/สคร.๗ อบ./รพ.ศก.รณรงค์กำจัดยุงลาย บ้านโนนเจริญ ต. 18 สค 56 11:21:20
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านหางว่าว 09 สค 56 14:46:25
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองม่วง 09 สค 56 14:45:23
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนบัว 09 สค 56 14:44:14
   รณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลทุ่ม 09 สค 56 14:42:30
   การรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกตำบลทุ่ม 09 สค 56 14:23:56
   สสอ.เมืองศรีสะเกษร่วมกับ รพ.สต.ตะดอบรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 09 สค 56 13:08:38
   รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก ๒๕๕๖ 06 สค 56 08:31:52
   รณรงค์สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย รอบที่๒ /๒๕๕๖ 04 สค 56 10:30:29
   รพ.สต.หนองไฮ ร่วมกับสสอ.เมือง คณะอสม.ออกรณรงค์ป้องกันDHFในพื้นที่ 27 กค 56 04:41:37
   ชมรมอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน 26 กค 56 12:08:52
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ตำบลโพนเขวา 25 กค 56 13:41:36
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก ตำบลหนองไผ่ 25 กค 56 13:40:06
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ตำบลหมากเขียบ 25 กค 56 13:38:03
   รณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ตำบลโพธิ์ 25 กค 56 13:35:14
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก บ้านหนองหว้า ตำบลหนองแก้ว 25 กค 56 13:32:14
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก 25 กค 56 13:29:44
   รณรงค์โรคไข้เลือดออกตำบลจานเพิ่มเติม 21 กค 56 17:43:08
   รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลจาน 21 กค 56 17:09:15
   ภาพรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลซำใหม่ 18 กค 56 16:26:46
   ภาพรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลซำใหม่ล่าสุด 18 กค 56 16:25:24
   รูปรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลซำ 18 กค 56 16:03:33
   รูปรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลซำ 18 กค 56 16:02:43
   รูปรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลซำ 18 กค 56 16:01:32
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลซำ2556 18 กค 56 15:50:08
   รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ 18 กค 56 15:30:56
   แผนออกรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอเมืองศรีสะเกษ 17 กค 56 09:48:38
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก ตำบลซำ 16 กค 56 17:52:27
   แบบสำรวจลูกน้ำเดือนกรกฎาคม 56 รพ.สต.โนนแกด 16 กค 56 15:34:37
   แผนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่ม 16 กค 56 15:29:40
   ตารางการรณรงค์ไข้เลือดออก ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ 15 กค 56 16:29:52
   สุขศึกษาในโรงเรียนรพ.สต.หนองไฮ 08 กค 56 15:48:00
   กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน/โรงเรียน ตำบลตะดอบ 05 กค 56 10:19:25
   ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานโรคไข้เลือดออกตำบลหนองไฮ 04 กค 56 15:13:01
   รณรงค์ไข้เลือดออกในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 กค.2556 03 กค 56 15:49:10
   ให้ความรู้หน้าเสาธง 03 กค 56 15:46:46
   พัฒนาขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมขังและป้องกันโรคติดต่อตำบลหนองครก 03 กค 56 13:10:38
   พัฒนาขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมขังและป้องกันโรคติดต่อตำบลหนองครก 03 กค 56 13:03:19
   พ่นหมอกควันในหมู่บ้านก่อ ตำบลหนองไฮ 02 กค 56 17:10:08
   รับสิ่งสนับสนุนจากอบต.หนองไฮ 02 กค 56 17:05:15
   ประกาศสงครามกับไข้เลือดออก ตำบลหนองไฮ 02 กค 56 17:02:28
   หยอดทรายอะเบท กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ต.หนองไฮ 02 กค 56 16:57:43
   รณรงค์กวาดล้างลูกน้ำยุงลาย ตำบลหนองไฮ 02 กค 56 16:51:53
   กิจกรรมให้ความรู้ไข้เลือดออกในโรงเรียน 01 กค 56 16:57:49
   การประชุมเร่งรัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลซำ 28 มิย 56 16:55:51
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองศรีสะเกษ 27 มิย 56 14:17:56

ยางชุมน้อย
   ภาพการประชุมวอรูมไข้เลือดออกยางชุม9 เมษายน 2557 16 เม.ย 57 01:06:41
   ภาพการประชุมวอรูมไข้เลือดออกยางชุมน้อย 9 เมษายน 2557 16 เม.ย 57 01:01:09
   รณรงค์ กินเข้ฮ่วมพา พัฒนฮ่วมกันตำบลโนนคูณ ยางชุมน้อย 17 กย 56 05:07:05
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะไข้เลือดออกยางชุมน้อย 30 สค 56 07:40:22
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะไข้เลือดออกยางชุมน้อย 30 สค 56 07:40:22
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะไข้เลือดออกยางชุมน้อย 30 สค 56 07:40:22
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตำบลบึงบอนและตำบลลิ้นฟ้าวันที่๑๖สิงหาคม 23 สค 56 21:44:17
   ภาพกิจกรรมวอรูมงานควบคุมโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงล 23 สค 56 21:28:02
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตำบลบึงบอน 09 สค 56 19:27:56
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดอกตำบลยางชุมใหญ่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 08 สค 56 20:00:32
   ตำบลโนนคูณรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก 05 สค 56 06:39:56
   ผลสุมลูกน้ำยุงลายวันที่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยางชุมน้อยแบ่งเป็นหมู่บ้านใช้ผ้ 03 สค 56 20:34:17
   รณรงค์ควบคุมลูกน้ำยุงลายตำบลกุดเมืองฮาม 02 สค 56 17:07:02
   ตำบลโนนคูณ ประชุมประชาคมป้องกันโรคไข้เลือดออก 01 สค 56 20:57:34
   กิจกรรมประกวดบ้านปลอดลูกน้ำน่าอยู่ ตำบลยางชุมใหญ่ โดย อบต. อสม.รพสต.ร่ 01 สค 56 09:47:18
   ออกควบคุมไข้เลือดออกและสุ่มประเมิน 26 กค 56 19:49:05
   กิจกรรมสนับสนุนในงานควบคุมโรคไข้เลือดออกจากโรงเรียนในเขตตำบลบึงบอน 19 กค 56 14:11:27
   สุ่มประเมินตำบลยางชุมใหญ่ โดย อสม.กุดเมืองฮาม 19 กค 56 13:52:42
   รณรงค์สุ่มลูกน้ำไขว้ระหว่างตำบล ของอำเภอยางชุมน้อย 19 กค 56 13:22:07
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกใช้ผ้าตาข่ายปิดปากโอ่ง ตำบลลิ้นฟ้า และตำบลยา 17 กค 56 22:08:42
   ส่งรูป Bic cleanning day ตำบลโนนคูณ บึงบอน คอนกาม กุดเมืองฮาม ยางชุมน้ 17 กค 56 11:54:26
   Bic cleaning day ยางชุมน้อย ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 15 กค 56 19:55:46
   BIC cleaning day อำเภอยางชุมน้อย ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 15 กค 56 19:45:33
   มอบผ้าตาข่ายปิดปากโอ่งป้องกันยุงลาย 12 กค 56 17:03:45
   รูปกิจกรรมวอรูมและมอบผ้าตาข่าย คปสอ.ยางชุมน้อย 12 กค 56 16:56:58
   ประชุมวอรูมไข้เลือดออกและมอบผ้าตาข่ายปิดปากโอ่ง 12 กค 56 16:54:30
   ออกสุ่มลูกน้ำยุงลาย 08 กค 56 09:52:54
   ออกรณรงค์ไข้เลือดออก 08 กค 56 09:31:32
   ยางชุมน้อยอบรมซ่อม ดูแลรักษาเครื่องพ่น 28 มิย 56 14:33:58
   ภาพกิจกรรมไข้เลือดออก ยางชุมน้อ 28 มิย 56 14:20:22
   ภาพกิจกรรม 28 มิย 56 14:16:56
   ภาพกิจกรรมยางชุมน้อย 28 มิย 56 14:14:18
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอยางชุมน้อย ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 28 มิย 56 14:08:37
   ภาพประกวด 27 มิย 56 13:54:32
   ประกวดศูณย์เด็กเล็กระดับจังหวัด 27 มิย 56 13:45:23
   อบรมวอรูม ไข้เลือดออก ยางชุมน้อย 27 มิย 56 13:28:20

กันทรารมย์
   รายงานการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านเลิงแฝกต.หนองหัวช้าง อ.กันทร 17 กค 57 11:08:44
   ส่งประเมินค่า BI บ้านกอก อ.กันทรารมย์ 30 พค 57 16:25:21
   iรายงานกิจกรรมควบคุมไข้เลือดออกบ้านเลิงแฝก ต.หนองหัวช้างอ.กันทรารมยื 16 พค 57 16:22:51
   กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก 15 พค 57 14:33:58
   ส่งรายงานค่าสำรวจ BI อ.กันทรารมย์ 12 พค 57 19:29:26
   การควบคุมโรคไข้เลือดออกม.๑๓ ต.จานอ.กันทรารมย์ 12 พค 57 09:05:00
   รายงานกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านบกขี้ยาง ต.หนองหัวช้าง 28 มี.ค 57 16:19:39
   รายงานกิจกรรมผลผลิตแต่ละตำบลดำเนินการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก (คำเนี 28 มี.ค 57 16:02:12
   แจ้งแผนการการประชุมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอกันทรารมย์ 28 มี.ค 57 15:57:41
   รณรงค์ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตำบลคำเนียม 28 มี.ค 57 14:54:31
   เครือข่ายประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ตำบลคำเนียม 28 มี.ค 57 14:53:17
   รณรงค์ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เกิดโรค ในพื้นที่เกิดโร 27 มี.ค 57 14:48:43
   ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไข้เลือดออกตำบลยาง 26 มี.ค 57 20:52:42
   ประชุม srrt ตำบลละทายเพื่อหาแนวทางควบคุมโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๕๗ 26 มี.ค 57 09:09:28
   อสม.ตำบลอีปาดร่วมกับผู้นำหมู่บ้านรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก 25 มี.ค 57 08:48:31
   รพ.สต.ร่วมกับนักเรียนรณณงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 25 มี.ค 57 08:43:41
   คณะอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านทุ่งมั่งร่วมกับกำนัน สอบต.ตำบลอีปาดรณรง 24 มี.ค 57 15:30:05
   ประชุมกรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนไข้เลือดออกอ.กันทรารมย์ 06 กย 56 10:29:00
   ปฏิทินการปฏิบัติงานศุนย์พลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออกอ.กันทรารมย์ 06 กย 56 09:29:29
   ส่งรายงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออกอ.กันทรา 06 กย 56 09:26:38
   ควบคุมไข้เลือดออกทุ่งมั่ง 12 กค 56 09:05:05
   ควบคุมไข้เลือดออกรพ.สต.ทุ่งมั่งเพิ่มเติม 12 กค 56 09:00:00
   ควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.ทุ่งมั่ง 12 กค 56 08:51:09
   ควบคุมไข้เลือดออก รพ.สตผักแพว เพิ่มเติม 11 กค 56 14:47:47
   กิจกรรมการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ผักแพว 11 กค 56 14:33:25
   กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออกรพ.สต.หนองทามน้อย 11 กค 56 11:48:02
   ส่งภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านกอก ต.หนองแก้ว 05 กค 56 09:45:01
   ส่งภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลละทาย 05 กค 56 09:26:43
   ส่งภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านทุ่งพายหมู่ที่ ๓ ต.หนองหัวช้าง 05 กค 56 09:17:52
   ส่งภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านทุ่งพาย ต.หนองหัวช้าง 05 กค 56 09:14:20
   ส่งภาพกจกรรมควบคุมโรคบ้านทุ่งพาย ม.3 ตำบลหนองหัวช้าง 05 กค 56 09:06:56
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 09:33:37

กันทรลักษ์
   รูปภาพกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ 11 มี.ค 57 13:55:06
   รูปภาพกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ โดยนายสุนทร 11 มี.ค 57 13:47:54
   การประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลภูเงิน 10 กย 56 12:32:04
   ออกให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โครงการครู 5 นาที รร.ตำรวจตระเวรชายแ 06 กย 56 15:05:05
   ออกให้ความรู้โรคไข้เลือดออก รร.รุงสมบูรณ์ โครงการครู 5 นาที รพ.สต.โดนเ 06 กย 56 14:59:15
   รพ.สต.บ้านนา ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกในโรเรียน (ครู 5 นาที) 04 กย 56 12:53:48
   แผนการรณรงค์ฯ ไข้เลือดออก รพ.สต.ด่านกลาง 03 กย 56 11:29:42
   รพ.สต.โดนเอาว์ ครู 5 นาทีที่ รร.เกษตรประชาตาทวด 30 สค 56 15:49:47
   จัดกิจกรรม ครู 5 นาทีเรื่องโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ 29 สค 56 15:48:22
   การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออกอำเภอ 28 สค 56 15:48:55
   รณรงค์ไข้เลือดออกในเรือนจำ อ.กันทรลักษ์ 16 สค 56 11:42:56
   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รณรงไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ 16 สค 56 11:27:13
   ภาพรณรงค์โรคไข้เลือดออก รพ.สต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ 05 สค 56 10:05:03
   ภาพรณรงค์การดำเนินงานไข้เลือดออก รพ.สต.กระแชง กันทรลักษ์ 05 สค 56 09:56:31
   การณรงรค์ไข้เลือดออกเขตภูดินแดง รพ.สต.บ้านนา 02 สค 56 15:31:58
   ภาพดำเนินงานไข้เลือดออก รพ.สต.โคกเจริญ 02 สค 56 13:56:04
   ภาพกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โคก 02 สค 56 11:04:29
   ภาพกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออกรพ.สต.ท่าสว่าง 02 สค 56 09:28:28
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านศรีอุดม 01 สค 56 11:36:34
   มาตรการควบคุมและป้องกันโรคข้เลือดออก รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 31 กค 56 19:46:01
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ 31 กค 56 13:09:08
   ภาพกิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ 31 กค 56 11:26:38
   รพ.สต.จำนันร่วมกับร.ร.สายธารวิทยา 31 กค 56 11:59:26
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ณ รพ.สต.หนองหิน ( 03342 ) 31 กค 56 10:36:38
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ณ รพ.สต.หนองหิน ( 03342 ) 31 กค 56 10:13:46
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกเขตภูดินแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 31 กค 56 08:32:08
   รณรงค์ไข้เลือดออก รพ.สต.บึงมะลู 31 กค 56 09:30:22
   แบบพันธะสัญญาประชาคม 31 กค 56 09:10:09
   รณรงค์ไข้เลือดออกเขวา 26 กค 56 17:22:01
   รณรงค์ไข้เลือดออกร่วมกับโรงเรียน 12 กค 56 11:16:22
   กันทรลักษ์ร่วมใจรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 12 กค 56 10:49:14
   ลงนามพันธะสัญญาประชาคม 03 กค 56 15:37:25
   กันทรลักษ์ สรุปกิจกรรมฯไข้เลือดออก มิถุนายน 03 กค 56 15:31:42
   รายงานการประชุม war room 13 มิ.ย. 56 27 มิย 56 09:58:14

ขุขันธ์
   ประชุมควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตเทศบาล อำเภอขุขันธ์ 30มิ.ย.57 02 กค 57 12:50:47
   อำเภอขุขันธ์จัดรณรงค์ และ MOU โรคไข้เลือดออก 24มิ.ย.57 30 มิย 57 14:11:16
   อำเภอขุขันธ์จัดรณรงค์ และ MOU โรคไข้เลือดออก 24มิ.ย.57 30 มิย 57 13:42:00
   รณรงค์ทุกภาคส่วนควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 7-10ก.ค.57 24 มิย 57 12:01:36
   อำเภอขุขันธ์ประชุม War room ไข้เลือดออก 16ก.ค.56 16 กค 56 16:21:52
   การรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 12 กรกฎาคม 2556 15 กค 56 17:09:23
   อำเภอขุขันธ์รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทั้งอำเภอ 12 กรกฎาคม 255 11 กค 56 18:19:38
   War room โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 5 กรกฎาคม 2556 07 กค 56 18:30:56
   War Room โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 1ก.ค.56 03 กค 56 20:23:34
   ประชุมทีม SRRT ตำบลใจดี 01 กค 56 11:19:17
   สรุปผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ ปี 2556 30 มิย 56 20:40:34
   War room โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ มิ.ย.56 28 มิย 56 15:57:05

ไพรบึง
   DHF รพ.สต.บ้านหนองอารี 18 สค 56 08:05:53
   DHF corner รพ.สต.พะแวะ 17 สค 56 11:25:35
   ภาพกิจกรรมสุ่มBI 9-10 กค.56 15 กค 56 06:28:57
   นายกอบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 06 กค 56 15:34:20
   กลุ่มแม่บ้านพะแวะใต้ทำอาหารกลางวันเลี้ยงภาคีเครือข่ายควบคุมโรค 03 กค 56 21:23:45
   พ่นหมอกควันควบคุมโรค 03 กค 56 21:23:01
   ประชาชนบ้านพะแวะใต้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 03 กค 56 21:21:46
   จนท.รพ.สต.พะแวะให้สุขศึกษา 03 กค 56 21:20:48
   ภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.พะแวะ 03 กค 56 21:16:22
   รพ.สต.พะแวะและภาคีเครือข่าย อบต.สุขสวัสดิ์จัดกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดอ 03 กค 56 21:08:52
   รพ.สต.พะแวะ ต.สุขสวัสดิ์ ออกประชาคมควบคุมโรคไข้เลือดออก 02 กค 56 22:23:11
   ไพรบึงรุกเรื่องไข้เลือดออก โดย SRRT 02 กค 56 10:57:56
   ภาพกิจกรรมควบคุมโรคในพื้นที่ 27 มิย 56 22:50:40
   กิจกรรมประชุม war room คปสอ.ไพรบึง 27 มิย 56 22:47:15

ปรางค์กู่
   คปสอ.ปรางค์กู่รับการติดตามสนับสนุนงาน DHFโดยทีม ศคร.7และสสจ.ศก 23 เม.ย 57 10:25:23
   ผลการสุ่มลูกน้ำยุงลายอำเภอปรางค์กู่รอบที่ 1/2557 02 เม.ย 57 16:01:04
   อบรมภาคีเครือข่ายควบคุมโรค รพ.สต.ดอนเหลือม ปี 2557 01 เม.ย 57 14:44:48
   ผลสุ่่มรอบที่ 25 30 กย 56 10:22:01
   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะเอาชนะไข้เลือดออก ปราง 26 กย 56 11:45:43
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่ 22/2556 06 กย 56 15:45:44
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่ 21 /2556v 30 สค 56 17:29:29
   ผลสุุ่มลูกน้ำยุงลาย อ.ปรางค์กู่ รอบที่ 19/2556 21 สค 56 09:03:31
   ผลสุ่มลูกน้ำยุงลายอำเภอปรางค์กู่ รอบที่ 17 06 สค 56 13:51:57
   ผลสุ่มลูกน้ำประจำสัปดาห์รอบที่ 16/2556 30 กค 56 09:42:38
   ทีมงานสุ่มลูกน้ำ คปสอ.ปรางค์กู่ครับ 24 กค 56 09:33:20
   ผลสุ่มลูกน้ำ อ.ปรางค์กู่ ครั้งที่ 15/2556 20 กค 56 10:07:37
   ผลสุ่มลูกน้ำประจำสัปดาห์รอบที่14/2556 16 กค 56 10:44:29
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่12/56 05 กค 56 14:17:11
   อบรม อสม.เฝ้าระวังเหตุการณ์อำเภอปรางค์กู่ 05 กค 56 14:11:18
   ผลการสุ่มลูกน้ำอำเภอปรางค์กู่ รอบที่ 11/2556 02 กค 56 09:10:20
   ผลการออกสุ่มค่าดัชนีความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย อ.ปรางค์กู่ รอบที่ 1-9/ 255 27 มิย 56 13:22:57
   ระเบียบวาระการประชุมติดตามงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอปรางค์กู่ ครั้งท 27 มิย 56 13:11:41

ขุนหาญ
   ประชุมทีมนิเทศงาน 27 มิย 56 15:55:50
   กิจกรรม 27 มิย 56 15:51:42
   กิจกรรม 27 มิย 56 15:42:16
   บันทึกกิจกรรมงานไข้เลือดออก 27 มิย 56 15:28:54

ราษีไศล
   ตำบลด่าน รณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 07 พค 57 14:54:08
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านกระเดา ตำบลดู่ 09 กย 56 09:47:49
   กิจกรรมรณรงค์ DHF ต.ส้มป่อย รอบสัปดาห์ 26-30 ส.ค.56 30 สค 56 11:26:32
   กิจกรรมรณรงค์ DHF ตำบลส้มป่อย 30 สค 56 11:18:10
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ส้มป่อย 30 สค 56 11:04:03
   การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลสร้างปี่ 28 สค 56 10:40:44
   กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเครือข่ายสุขภาพตำบลสร 27 สค 56 09:40:19
   ตำบลด่าน ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย 24 สค 56 14:55:56
   ภาพกิจกรรม รพ.สต.เมืองแคนรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ปี 20 สค 56 15:19:11
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแค 20 สค 56 13:58:33
   รณรงค์ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออก ตำบลด่าน 2556 18 สค 56 11:15:58
   ตำบลด่านร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออก ปี 2556 16 สค 56 14:07:31
   ภาพกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก รพ.สต.จิกสังข์ทอง 16 สค 56 13:57:38
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ส้มป่อย 07 สค 56 15:49:16
   รพ.สต.โกทาสรุปผลสุ่มลูกน้ำยุงลายระยะเข้มข้น 05 สค 56 15:09:45
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค รพ.สต.หว้านคำ 02 สค 56 09:15:38
   Srrt. ตำบลดู่ ร่วมกับ รพ.สต. อบต. รร. ชุมชนตำบลดู่ เร่งควบคุมโรคไข้เลื 01 สค 56 11:17:03
   ผ้าเขียวป้องกันยุงลายวางไข่ ตำบลหนองแค 17 กค 56 15:23:28
   กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแค 14 กค 56 16:13:07
   เครื่อข่ายสุขภาพรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ (รพ.สต.บ้ 14 กค 56 15:30:27
   ภาคีเครือข่ายรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๕๖(รพ.สต.บ้านกระเดา ตำบลดู่ 14 กค 56 15:11:51
   ตำบลไผ่ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค มิถุนายน 56 10 กค 56 15:41:30
   ตำบลด่าน รณรงค์ป้องกันโรค 10 กรกฎาคม 2556 10 กค 56 15:19:11
    รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บัวหุ่ง ร่วมกับภาคีตำบลบัวหุ่ 10 กค 56 08:28:29
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแค 08 กค 56 22:42:43
   รณรงค์ ไข้เลือดออก รพ.สต.หนองหมี 17 - 21 มิ.ย 56 08 กค 56 14:06:10
   ตำบลด่าน รวมพลังต่อต้านโรคไข้เลือดออก 1 กรกฎาคม 2556 04 กค 56 14:42:43
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 02 กค 56 15:04:39

อุทุมพรพิสัย
   ภาพประชาคมแนวทางการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ต.กำแพง 03 เม.ย 57 16:55:54
   ประชาคมแนวทางการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ต.กำแพง 03 เม.ย 57 16:52:10
   รพสต.ก้านเหลือง waroom ไข้เลือดออก 02 กย 56 20:36:10
   รพสต.ปะอาว waroom ไข้เลือดออก 02 กย 56 20:33:45
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภออุทุมพรพิสัย 11 สค 56 13:28:11
   นพ.ทนง วีระแสงพงษ์แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในการประชุมหัวหน้าส่วนเด 11 สค 56 13:09:40
   กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภออุทุมพรพิสัย 31 กค 56 10:25:22
   ประชุม waroom ไข้เลือดออกตำบลกำแพง 29 กค 56 16:00:01
   กิจกรรมการณณรงค์และการ warrom ไข้เลือดออก 29 กค 56 12:53:54
   หนังสือจากท่านนายอำเภอขอความร่วมมือถึงครัวเรือนในการร่วมมือควบคุมป้องก 18 กค 56 07:58:46
   อุทุมพรพิสัย จัดประชุมwarroom 01 กค 56 14:54:05
   ภาพกิจกรรม 28 มิย 56 10:12:58
   กิจกรรมวอรูม ไข้เลือดออก 27 มิย.56 28 มิย 56 10:12:00
   กิจกรรมวอรูม ไข้เลือดออก 27 มิย.56 28 มิย 56 09:46:40
   กิจกรรม 28 มิย 56 09:36:24
   รายชื่อผู้ร่วมวอรูม 28 มิย 56 09:34:25
   รายชื่อผู้ร่วมวอรูม 28 มิย 56 09:30:00
   วอรูม ไข้เลือดออก 28 มิย 56 08:59:50

บึงบูรพ์
   ผลการสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำ เดือน สิงหาคม (รพ.สต.หนองคูใหญ่) 27 สค 56 15:33:18
   รพ.สต.ม่วงได้จัดทำวอร์รูมและอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเฝ้าระวังควบคุมป้อง 18 สค 56 11:54:57
   ผลงานการสำรวจ/เฝ้าระวัง ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รายสัปดาห์ รพ.สต.ม่วง 15 สค 56 19:11:16
   สรุป BI HI กรกฎาคม 2556 สัปดาห์รณรงค์ รพ.สต.หนองคูใหญ่ 08 สค 56 07:44:04
   ผลงานการเฝ้าระวังดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.ม่วง ประจำเดือน ก.ค.25 01 สค 56 18:30:00
   กิจกรรเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ม่วง อ.บึงบูรพ์ 01 สค 56 16:30:44
   19 กค 56กิจกรรมควบคุมป้องกันไข้เลือดออก อำเภอบึงบูรพ์ 19 กค 56 13:50:29
   18 กค 56 กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก (หนองคู) 19 กค 56 06:58:58
   17 กค 56 กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก 18 กค 56 20:24:47
   รพ.สต.หนองคูใหญ่ กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออก 12 กค 2556 12 กค 56 15:30:37
   กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออก 10 กค2556 10 กค 56 20:00:17
   กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออก 9 กค (หนองคูใหญ่) 10 กค 56 00:46:22
   รพ.สต.หนองคูใหญ่ กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 8กค2556 09 กค 56 21:36:51
   รพ.สต.ม่วง ประชุมคณะทำงานควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล 09 กค 56 17:47:07
   การรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ 09 กค 56 17:30:34
   กิจกรรมรณรงค์เชิงรุกกำจัดลูกน้ำและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ 09 กค 56 17:24:25
   กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวแก่ 09 กค 56 16:54:57
   กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (รพ.สต.หนองคูใหญ่) 05 กค 56 16:55:26
   อำเภอบึงบูรพ์จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 01:28:13
   รายงานการประชุมเร่งรัดควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 01:18:09
   อำเภอบึงบูรพ์จัดประชุมภาคีเครือข่าย(War Room ) 28 มิย 56 00:35:27

ห้วยทับทัน
   สรุปผลรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่ 4 ปี 2557 24 สค 57 10:18:02
   ท่านพ่อเมืองห้วยทับทัน ออกเยี่ยมบ้านเมืองหลวง 07 สค 57 11:44:43
   ประชุม อสม.ร่วมกับผู้นำชุมชน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไข้เลือดออก 07 สค 57 11:37:03
   ประกาศอำเภอห้วยทับทันให้ทุกวันศุกร์เป็นวันกำจัดลูกน้ำยุงลาย 05 สค 57 09:05:49
   ภาพประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออก อ.ห้วยท 04 กย 56 13:12:44
   ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก อำเภอห้ 03 กย 56 11:30:54
   แผนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก อำเภอห้วยท 03 กย 56 11:29:39
   สรุปผลรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รอบที่ 4 วันที่ 11-19 สิงหาคม 2 29 สค 56 15:11:01
   คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก 28 สค 56 15:26:36
   สรุปผลและประมวลภาพการประชุมหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายปี2556 31 กค 56 12:38:43
   กำหนดการออกประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2556 อ.ห้วยทับทัน 04 กค 56 09:22:13
   สรุปผลการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่ 3 ปี 2556 27 มิย 56 12:46:43
   ประกาศวาระคนห้วยทับทัน 26 มิย 56 21:06:42
   สรุปผลการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่พิเศษก่อนเปิดเทอม ปี 25 26 มิย 56 19:47:50
   สรุปผลการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่ 2 ปี 2556 26 มิย 56 19:46:43
   สรุปผลการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่ 1 ปี 2556 26 มิย 56 19:43:38
   บันทึกผลรายงานประชุมWarroom2/2556 20 มิย 56 08:22:23

โนนคูณ
   ผลการออกสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบ4 30 กค 56 21:45:19
   ผลการออกสุ่มลูกน้ำยุงลายรอบ 3 30 กค 56 21:33:06
   สถานการณ์ไข้เลือดออก 16 กค 56 13:31:29
   วาระการประชุมไข้เลือดออกครั้งที่สอง 28 มิย 56 00:57:08
   วาระการประชุมไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 28 มิย 56 00:29:50

ศรีรัตนะ
   แจ้งานเร่งัดควบคุมไข้เลือดออก 02 ตค 56 12:30:44
   โรคไข้เลือดออก 05 กย 56 10:09:48
   กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เดือนสิงหาคม56 23 สค 56 10:41:25
   ภาพการแจังสถานการณ์ไข้เือดออก. งานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปลอดควันบุห 22 สค 56 15:50:21
   แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออก 22 สค 56 15:43:44
   งานไข้เลือดออก และงานบุญปลอดเหล้า ในที่ประชุม หน.ส่วนราชการอำเภอ และกำ 01 สค 56 17:47:07
   นายอำเภอศรีรัตนะ มอบให้ทีมสาธารณสุขประเมินลูกน้ำยุงลาย รอบ ๒/๒๕๕๖ 01 สค 56 16:56:24
   นายอำเภอศรีรัตนะ ออกคัดเลือกหมู่บ้านศรีรัตน์พัฒนาดีเด่นปี ๒๕๕๖ 30 กค 56 12:05:00
   รพ.ส.ศรีแก้ว รณรงค์รอบสอง 16 กค 56 12:58:02
   วาระการประชุม war room ไข้เลือดออก 16 กค 56 12:45:53
   คาีสุขภาพ รพ.สต.ศรีโนนงาม ร่วมกันรณรงค์ควบคุม DHF 05 กค 56 13:16:04
   ภาคีสุขภาพ รพ.สต.ตูม รณรงค์ควบคุม DHF 05 กค 56 13:11:44
   ภาคีสุขภาพ รพ.สต.บ้านเสื่องข้าว ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ 05 กค 56 12:19:29
   ภาคีสุขภาพ รพ.สต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ รณรงค์ควบคุม DHF 05 กค 56 12:16:25
   ภาคีสุขภาพ รพ.สต.พิงพวย รณรงค์ควบคุม DHF 05 กค 56 12:07:26
   อำเภอศรีรัตนะ จัดรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 03 กค 56 14:49:46
   ภาพกิจกรรม war room ระดับอำเภอ อ.ศรีรัตนะ 02 กค 56 12:01:01
   แจ้งวาระควบคุมโรคไข้เลือดออกในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีรัตนะ 01 กค 56 17:31:09
   รพ.สต.สะพุง 01 กค 56 17:28:35
   ผลงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของ รพ.สต.ศรีโนนงาม 01 กค 56 17:19:53
   รพ.สต.บ้านโคน ต.ศรีแก้ว ควบคุมโรคไข้เลือดออก 01 กค 56 17:16:57
   รพ.สต.ศรีสุข ตำบลสระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ 01 กค 56 17:14:14
   ภาคาเครือข่ายสุขภาพตำบลสะพุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 01 กค 56 17:12:20
   คณะ นสค. ผญบ. และทีม อสม.รพ.สต.ศรีโนนงาม รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกในตำบล 01 กค 56 17:07:00
   นายอำเภอศรีรัตนะ มอบหมายให้ทีมสาธารณสุขเข้มข้นงาน DHF 01 กค 56 16:53:52
   ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก 28 มิย 56 15:31:55
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกรพสต.ตูม 28 มิย 56 15:28:56
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก 28 มิย 56 13:30:51
   นายอำเภอศรีรัตนะเร่งรัดควบคุมไข้เลือดออก 27 มิย 56 16:21:03

น้ำเกลี้ยง
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก วัน อสม.ปี 2557 27 เม.ย 57 22:23:54
   รายงานกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก อำเภอน้ำเกลี้ยง 05 กย 56 11:52:58
   รพ.สต.ละเอาะ / ตองปิด รณรงค์ไข้เลือดออก 30 กค 56 16:55:07
   ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก รพ.สต.สังกัด สสอ.น้ำเกลี้ยง 30 กค 56 16:39:19
   รูปภาพกิจกรรมหลัง Warroom ครั้งที่ 3 / 2556 สสอ.น้ำเกลี้ยง 28 มิย 56 07:06:00
   วาระ War Room ไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 อำเภอน้ำเกลี้ยง 28 มิย 56 07:02:44

วังหิน
   สรุปคะแนนการประกวดถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 13 พย 57 10:40:25
   ประมวลภาพการมอบรางวัลชนะเลิศประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 04 พย 57 10:29:26
   ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลชนะเลิศประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 13 ตค 57 10:10:27
   สรุปคะแนนถึงตุลาคม ๒๕๕๗ 13 ตค 57 10:09:26
   ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 08 กย 57 11:29:18
   คะแนนผลการประกวดถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 08 กย 57 11:21:47
   ผลการประกวดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 07 กค 57 14:36:50
   สรุปคะแนนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๕๗ 07 กค 57 14:35:38
   ผลการประกวดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 18 มิย 57 12:51:10
   สรุปคะแนนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๕๗ 12 พค 57 10:07:00
   ผลการประกวดประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 12 พค 57 10:03:55
   คะแนนการสุ่มประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 10 เม.ย 57 09:27:49
   ประมวลภาพกิจกรรมการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 17 มี.ค 57 13:10:24
   คะแนนการสุ่มประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 17 มี.ค 57 13:09:44
   คะแนนการสุ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 17 มี.ค 57 13:09:01
   คะแนนการสุ่มฯประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 17 มี.ค 57 13:08:17
   พิธีมอบรางวัลการประกวดประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 17 มี.ค 57 13:01:42
   แนวร่วม..อำเภอวังหิน 01 กย 56 21:57:31
    " ทริปนี้ BI ได้ 0 " 01 กย 56 10:21:47
   ควบคุมโรคที่โพนดวน 27 สค 56 18:58:20
   วานนี้ที่บุสูง 24 สค 56 16:16:47
   สคร.๗ & นคม.ภูสิงห์ ร่วมดำเนินการ 23 สค 56 13:20:56
   ข่าวประกาศแดนลำดวนเชิญชวนต้านภัยไข้เลือดออกตำบลดวนใหญ่ 23 สค 56 00:50:45
   ประมวลภาพกิจกรรมรับการประเมิน DHF จาก สคร ๗ ครับ 23 สค 56 00:26:52
   SRRT โพนยางสู้ๆ 22 สค 56 02:09:34
   สุ่มและรณรงค์ตำบลดวนใหญ่ 19 สค 56 14:11:59
   อบต.& รพ.สต. ดวนใหญ่ ใส่ใจโรงเรียน 14 สค 56 21:55:02
   กิจกรรมควบคุมลูกน้ำของ รร.เห็นอ้ม (รพ.สต.โพนยาง) 10 สค 56 05:28:38
   กิจกรรมของภาคีเครือข่าย รพ.สต.โพนยาง 10 สค 56 05:22:56
   ผลการประกวดหมู่บ้านลูกน้ำยุงลาย ปี ๒๕๕๖ 08 สค 56 16:03:59
   ประมวลภาพการสุ่มประจำเดือน กค ๕๖ 08 สค 56 11:42:38
   ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 06 สค 56 09:44:30
   ตำบลดวนใหญ่ ประกวดหมู่บ้านควบคุมไข้เลือดออก 03 สค 56 13:15:04
   แผนตามกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 30 กค 56 22:50:52
   ร่วมด้วยช่วยกัน อสม.โพนยาง 29 กค 56 10:29:17
   ภาพกิจกรรม X-Rayลูกน้ำโดยทีม อสม.โพนยาง 29 กค 56 10:22:54
   กิจกรรม X-Ray ลูกน้ำยุงลายโดย อสม.โพนยาง 29 กค 56 10:11:40
   กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตตำบลศรีสำราญ 28 กค 56 16:18:11
   กิจกรรม war room โรคไข้เลือดออกในเขตตำบลศรีสำราญ 24 กค 56 12:42:57
   ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 14 กค 56 16:43:57
   ตรวจลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 14 กค 56 16:41:07
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตำบลบ่อแก้ว 14 กค 56 16:36:21
   อำเภอวังหินต้านภัยไข้เลือดออก 04 กค 56 13:28:40
   ภาพกิจกรรมการ War room ไข้เลือดออก หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่าย 04 กค 56 13:10:34
   รณรงค์ดวนใหญ่เชิงรุกบุกต้านไข้เลือดออก 04 กค 56 09:59:46
   นางนาก ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออก 02 กค 56 10:52:47
   ประมวลภาพกิจกรรมไข้เลือดออก 02 กค 56 10:10:40
   นางนาก..ร่วมรณรงค์ 29 มิย 56 00:11:35
   รณรงค์ระดับตำบล 29 มิย 56 00:06:02
   วิเคราะห์ DHF Median 2556อำเภอวังหิน 28 มิย 56 23:46:46
   รณรงค์ทุกรูปแบบ 28 มิย 56 23:46:42
   รายงานการ War room ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ เมย. ๕๖ 28 มิย 56 23:40:29
   ภาพกิจกรรมการสุ่มค่าดัชนีความชุกฯครั้งที่ ๑-๓ 28 มิย 56 23:19:54

ภูสิงห์
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รอบที่ 5 เดือนสิงหา 19 สค 57 18:09:28
   รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลโคกตาล อ.ภูสิงห์ 27 กย 56 13:35:21
   ป้ายประชาสัมพันธ์ควบคุมไข้เลือดออก 05 กย 56 14:07:25
   มุมความรู้ไข้เลือดออก รพ.สต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ 04 กย 56 10:08:22
   ประชุม war room ไข้เลือดออกพื้นท่ีตำบลไพรพัฒนา 04 กย 56 09:50:27
   ออกตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานไข้เลือดออก 02 กย 56 10:07:54
   อำเภอภูสิงห์เร่งรัดการติดตั้งป้ายไวนิลป้องกันโรคไข้เลือดออก 02 กย 56 10:00:58
   ศูนย์อาชนะไข้เลือดออกอำเภอภูสิงห์ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 01 กย 56 11:16:31
   รพ.สต.ตะเคียนราม ควบคุมป้องกันโรค ม.1และม.3 27 สค 56 10:58:10
   รพ.สต.นกยูงทองรณรงค์ควบคุมลูกน้ำม.13 27 สค 56 10:49:44
   มุมไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านแซรไปร 13 สค 56 17:04:45
   ึ7สค56พ่นหมอกควันใน รร.แซร์สะโบว์ 07 สค 56 17:09:16
   7สค.56ดำเนินการควบคุมโรค โดย รพ.สต.แซร์สเบาว์และอสม.บ้านคูสี่แจ 07 สค 56 12:17:47
   SRRTอำเภอภูสิงห์ควบคุมป้องกันตำบลโคกตาล,ตะเคียนราม 05 สค 56 08:59:19
   1ส.ค.56ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 1 โดย รพ.สต.แซร์สเบาว์ 01 สค 56 12:25:52
   29ก.ค.56 ประเมินบ้านปลอดลูกน้ำ ครั้งที่4 โดย รพ.สต.แซร์สเบาว์และอสม. 29 กค 56 14:03:37
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดย รพ.สต.แซร์สเบาว์ร่วมกับอสม. 28 กค 56 15:20:39
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลตะเคียนราม26ก.ค.56 26 กค 56 16:02:51
   26 ก.ค.2556 ควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.นาตราว อ.ภูสิงห์ 26 กค 56 13:58:14
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ร่วมกับกับอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้ 26 กค 56 12:03:19
   19 ก.ค.2556 รพ.สต.โคกตาล พ่นหมอกควันที่โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอภูสิงห์ 19 กค 56 16:25:48
   12 ก.ค. 56กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกวันศุกร์ รพ.สต.บ้านนาตร 12 กค 56 12:32:48
   12 กค.56 รพ.สต.บ้านแซรไปร รณรงค์ให้ประชาชนใช้ผ้ามุ้งสีเขียวคลุมปากโอ่ง 12 กค 56 10:57:34
   อบรมการใช้และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน อำเภอภูสิงห์ 11 กค 56 13:27:57
   5 กค.56รณรงค์ ให้ชาวบ้านเก็บเศษภาชนะที่ขังน้ำมาเผา ที่รพ.สต.แซรไปร 11 กค 56 09:10:57
   5ก.ค.56รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา/SRRTภูสิงห์/นักเรียน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 08 กค 56 12:39:42
   รณรงค์ไข้เลือดออก 28มิย.56 รพ.สต.บ้านแซรไปร อ.ภูสิงห์ 01 กค 56 15:32:47
   ภาพกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2556 28 มิย 56 12:31:11
   พ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 28 มิย 56 11:29:19
   วาระเดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 09:23:02
   เยาวชนตำบลโคกตาลร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 09:18:57
   หัวหน้าส่วนราชการและอปท.ร่วมติดตามการดำเนินงาน อ.ส่งเสริมป้องกันควบคุม 28 มิย 56 08:54:36
   ทีมงานควบคุมโรคในระดับตำบลละลม สนธิกำลังในหมู่บ้านร่วมกันรณรงค์ทำลายแห 28 มิย 56 05:41:11
   อำเภอภูสิงห์ประสานความร่วมมือในระดับตำบล เร่งรัดควบคุมโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 05:30:37
   อ.ภูสิงห์ ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานอำเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภั 27 มิย 56 16:26:40
   ประชุมเร่งรัดการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ครั้งที่ 27 มิย 56 16:24:32

เมืองจันทร์
   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบเข้มข้นครั้งที่ 2/2557อำเภอเมืองจ 06 สค 57 10:42:20
   ภาพกิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2556 17 กค 56 17:52:33
   บันทึกการประชุม War room 01 กค 56 09:29:43
   ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 29 มิย 56 15:50:02

เบญจลักษ์
   สรุปผลการสุ่่มลูกน้ำโครงการตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น ตำบลหนองฮาง ปี 20 สค 57 10:12:48
   ภาพกิจกรรมตำบลไข้เลือดออกดีเด่นตำบลหนองฮาง ปี๒๕๕๗ ครั้งที่ 2 ระหว่างวั 15 สค 57 06:39:24
   ผลการสุ่มลูกน้ำยุงลายตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น ปี2557 31 กค 57 11:13:12
   ภาพกิจกรรมตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น ปี 2557 30 กค 57 09:18:25
   ตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น ตำบลหนองฮาง ปี ๒๕๕๗ 28 กค 57 16:19:28
   ค่า BI สัปดาห์ที่ 5 ตามมาตรการ ๔๕ วันกำจัดยุงลายให้ซิ้นซาก 07 ตค 56 11:26:13
   ค่า BI สัปดาห์ที่ 3-4 มาตรการ ๔๕ วัน กำจัดยุงลายให้สิ้นซาก 01 ตค 56 10:17:22
   ค่า BI สัปดาห์ที่ 2 มารตการ ๔๕ วันกำจัดยุงลายให้สิ้นซาก 18 กย 56 11:44:16
   ค่า BI สัปดาห์ที่1 มาตรการ ๔๕ วันกำจัดยุงลายให้สิ้นซาก 12 กย 56 09:13:06
   มาตรการ ๔๕ วัน กำจัดยุงลายให้สิ้นซาก 10 กย 56 19:25:18
   Big Clening Day 06 สค 56 12:16:23
   ประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ทุกแห่งทั้ง 26 โรงเรียน ในวันที่ 31 ก. 31 กค 56 13:44:33
   ภาพกิจกรรมเปิดงาน"ยุทธการต้านภัยไข้เลือดออก 222" 03 กค 56 13:11:49
   Big cleaning Day 28 มิย 56 11:59:15
   เบญจลักษ์ประกาศใช้ ยุทธการต้านไข้เลือดออก " 222 " (2 วัน 2 สัปดาห์ 2 เ 28 มิย 56 11:37:23
   warroomไข้เลือดออกเบญจลักษ์ครั้งที่3/2556 28 มิย 56 11:27:09

พยุห์
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก 27 สค 56 12:26:56
   ภาพรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอพยุห์ 19 กค 56 11:41:30
   ภาพนายอำเภอพยุห์ลงพื้นที่ 04 กค 56 14:53:12
   นายอำเภอพยุห์ลงพื้นที่ 03 กค 56 13:34:51
   เร่งรัดการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก รอบที่ ๓ 01 กค 56 17:07:42
   ประกาศ งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ 28 มิย 56 10:20:33
   ประมวลภาพกิจกรรม 28 มิย 56 10:18:08
   การประชุม War room สสอ.พยุห์ ล่าสุด 28 มิย 56 10:07:32
   รณรงค์ไข้เลือดออก พยุห์ 28 มิย 56 09:33:40

โพธิ์ศรีสุวรรณ
   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกเศบาลตำบลโดด ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 08 กค 57 13:45:37
   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลาเดิด 05 กย 56 11:20:07
   วันประกาศดีเดย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 22 สค 56 16:42:32
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกตำบลเสียว 16 กค 56 14:16:07
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 01 กค 56 11:14:39
   ภาพกิจกรรม ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 01 กค 56 11:05:06
   ภาพกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก พ.ค.-มิถุนายน 2556 27 มิย 56 17:13:56

ศิลาลาด
   รณรงค์ไข้เลือดออก 03 เม.ย 57 15:51:32
   ทีมตามล่าลูกน้ำ 06 กย 56 10:21:41
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกรพ.สต.เดื่อ 26 กค 56 11:56:27
   ผลการซุ่มลูกน้ำ ศิลาลาด รอบเข้มข้น 24 กค 56 13:17:08
   กิจกรรม war room ศิลาลาด 24 กค 56 10:43:25
   ภาพกิจกรรมศิลาลาด 15 กค 56 08:52:58
   กิจกรรม warroom ศิลาลด 12 กค 56 12:52:33
   warroom ศิลาลาดครั้งที่๒ 12 กค 56 12:48:01
   ภาพการณรงค์DHF ศิลาลาด 09 กค 56 13:11:18
   รณรงค์รพ.สต.สงยางศิลาลาด 09 กค 56 11:40:39
   รณรงค์ไข้เลือดออกศิลาลาด 08 กค 56 08:43:23
   ภาพ ศิลาลาด 28 มิย 56 10:54:02
   ภาพการประชุม war room ศิลาลาด 28 มิย 56 10:25:22
   สรุปประชุม Warroom ไข้เลือดออกศิลาลาด 27 มิย 56 09:19:54