ben bilmem esim bilir oyna

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

AttachmentSize
62 ssko.pdf228.77 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
121 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
122 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
123 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
124 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
125 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
126 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
127 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
128 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
129 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
130 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
121 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและการรายงานผลตามมาตรฐานสากล ของภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
122 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
123 ประชาสัมพันธ์การฝึกอรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
124 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" ครั้งที่ 19 ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
125 ประชาสัมพันธ์การประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2562 ของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
126 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจสอบและประเมินผลการเคลม 3 กองทุนหลัก (UC OFC LGO)ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
127 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
128 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era : from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care ของคณะเภสัช ม.อุบลราชธานี
129 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 "การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM 2.5 , มะเร็ง และการฆ่าตัวตาย" ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 16 : “Change & Collaboration for Sustainability” ของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad