ben bilmem esim bilir oyna

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

AttachmentSize
65 ssko.pdf261.34 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 ตำแหน่ง
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ต.นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
851 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
852 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program,MMM รุ่นที่ ๖๘ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
853 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
854 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและลมุนไพร ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
855 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
856 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๓๒ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
857 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลีนิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ ๑๔
858 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ของราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์
859 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้น เรื่อง "The essential in pediatric respiratory care" (หลักสูตร ๑๐ วัน) ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
860 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "Smart Healthcare"

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad