ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบล

AttachmentSize
ผอ.รพ.สต..pdf6.08 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
191 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
192 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
193 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
194 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
195 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
196 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
197 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
198 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
199 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
200 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
191 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง Tobacco and Lung Health ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
193 ประชาสัมพันธ์การอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2562
194 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 20 ของสถาบันสุขเด้กแห่งชาติมหาราชินี
195 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล 3 กองทุนหลัก (UC OFC LGO) ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
196 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
197 ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
198 ประชาสัมพันธ์การอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ(Advance ICD-10) ฉบับ 2017 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
199 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
200 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางทางจักษุและการพยาบาล ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad