ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบล

AttachmentSize
ผอ.รพ.สต..pdf6.08 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
181 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ
182 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
183 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
184 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
185 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
186 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
187 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
188 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
189 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
181 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1-3 และหลักสูตร "วิธีการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
182 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0 ของศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
183 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโปรโตซัว ปรสิตหนอนพยาธิ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์" ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184 ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย(แผนปัจจุบันและแผนไทย) รุ่น ๓ รุ่น ๔ และ รุ่น ๑๐ ของสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย(สพอท)
185 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asian for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019)
186 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย" ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทางออกความเป็นธรรมในระบบ : ปปช-สปสช-สธ. ด้านการทุจริตต่อหน้าที่/งบแผ่นดินกรณีไล่ออกข้าราชการแพทย์ที่รักษาพยาบาลให้ประชาชนโดยชอบ
188 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
189 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
190 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10,ICD-10-TM ประจำปี 2019 ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad