ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
171 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
172 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ
173 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
174 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
175 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
176 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
177 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
178 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
179 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
180 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
171 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ramathibodi ECMO 2019 ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
172 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ของสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติประจำปี 2562 (DICOM 2019)
175 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
176 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Advance R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications(R2019)" ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
177 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
178 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
179 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง การจัดการมาตรฐาน FMS ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
180 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "โรคจมูก ภูมิแพ้และไซนัส" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad