ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
171 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการ
172 รายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
173 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว โครงการมาลาเรีย
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย (PA)
175 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ
176 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย
177 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
178 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพักงานบริการ
179 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ
180 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
171 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ramathibodi ECMO 2019 ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
172 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
173 ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ของสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
174 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติประจำปี 2562 (DICOM 2019)
175 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
176 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Advance R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications(R2019)" ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
177 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
178 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
179 ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง การจัดการมาตรฐาน FMS ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
180 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "โรคจมูก ภูมิแพ้และไซนัส" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad