ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562: National Conference of Family Medicine 2019 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
381 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 35 ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
382 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research" ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
383 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
384 ประชาสัมพันธ์ โครการ "กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย" ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
385 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
386 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"
387 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ)
388 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
389 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของภาควิชาทันตกรรมชุมชนและครอบครัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
390 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad