ben bilmem esim bilir oyna

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 3 อัตรา

AttachmentSize
Doc20210709165725.pdf324.77 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
131 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
132 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
133 แบบฟอร์มใบสมัครสอบพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
134 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
135 ประกาศคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
136 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
137 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน
138 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุรับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
139 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง
140 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
131 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Vojta Therapy รุ่นที่ 5 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
132 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 "Precision Lab for Thalassemia"ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
133 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
134 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง พัฒนาการเด็กในยุคดิจิทัล ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชชสีมา
135 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม/ประชุมวิชาการ จำนวน 4 หลักสูตร ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
136 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
137 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา "When health personnel get sick" ของสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
138 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Asthma and COPD for HealthCare Workers" ของมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
139 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ KKU Pediatrics Annual Conference 2019 (KKU PAC 2019)ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad