ben bilmem esim bilir oyna

ติดต่อเรา

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

485 ม 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ 045616040-6

- ธุรการ/งานสารบรรณ ต่อ 102

- คลินิกทันตกรรม    104,105

- ควบคุมโรค 107

- ทรัพยากรบุคคล 108

- ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 109

- ห้องวิทยุสื่อสาร    110

- นิติการ       113

- การเงินและบัญชี 210,211

- ตรวจสอบภายใน   212

- พัสดุ/ก่อสร้าง 215

- เลขานุการ 217

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 304

- แผนไทย 303

- คุ้มครองผู้บริโภค 305

- ยุทธศาสตร์ 307

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 308

- โสตทัศนศึกษา 309

- ประกันสุขภาพ 310

- ส่งเสริมสุขภาพ 311

- พัฒนาคุณภาพฯ 312

 

โทรสาร 045616042,045616047

 

Email:ssko2560@gmail.com

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
241 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพเพื่อเข้่าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
242 รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
243 ขยายระยะเวลาสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.ภูสิงห์
244 ประกาศเลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์
245 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์
246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลภูสิงห์
247 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลภูสิงห์ ศรีสะเกษ
248 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเทคนิค
249 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
250 ขยายระยะเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สสจ.ศก

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
241 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
242 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Workshop 2019 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
243 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 เรื่อง Common Practices in Pediatrics ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
245 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14
246 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ของสถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
247 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 10 ของสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
248 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
249 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
250 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad